Privacybeleid

WILL Be Strong opleidingsinstituut respecteert jouw privacy en gaat volgens de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) om met jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring informeert WILL Be Strong je over de wijze waarop WILL Be Strong met jouw persoonsgegevens omgaat en wat je rechten zijn. WILL Be Strong opleidingsinstituut is aan te merken als de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens van de, aan WILL Be Strong opleidingsinstituut verbonden, cursisten en medewerkers in de zin van de Wbp en AVG. Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ben ik, Willemijn Nunnikhoven, eigenaresse van de WILL Be Strong opleidingsinstituut, gevestigd in Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65666941. Door het gebruik van de WILL Be Strong website maak je kenbaar dat je akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze verklaring wordt beschreven.

Soorten persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens kunnen door WILL Be Strong opleidingsinstituut worden verwerkt:

 • Naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, website, social media accounts.
 • Persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede begeleiding van de cursisten met betrekking tot gezondheid en welzijn.
 • Studiegegevens en gevolgde relevante opleidingen.

Doeleinden

Wij gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Inschrijving voor een opleiding, workshop of training
 • Verwerking studieresultaten, studievoortgang en daaraan gerelateerde informatie
 • Vermelding in het Europe Active & het WILL Be Strong register na het behalen van een certificaat
 • Ter uitvoering en verbetering van onze dienstverlening
 • Samenstellen gebruikersstatistieken
 • Beveiliging en verbetering van onze websites
 • Toesturen van de nieuwsbrief per email

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt en voor andere doeleinden wordt expliciet je toestemming gevraagd.

Recht van betrokkenen

Als eigenaar van je persoonsgegevens heb je volgens de privacywetgeving bepaalde rechten. Verzoeken hiertoe kun je richten aan Willemijn Nunnikhoven van WILL Be Strong, via het mailadres: info@willbestrong.com. De rechten van betrokkenen zijn:

 • Recht op inzage: je kunt een verzoek aan Willemijn Nunnikhoven om een opgave te krijgen van de persoonsgegevens die wij van je verwerken en beheren.
 • Recht op correctie: indien wij je persoonsgegevens foutief gebruiken, kun je vragen om correctie.
 • Recht om ‘vergeten te worden’: je kunt een verzoek doen om je gegevens te verwijderen uit de bestanden van WILL Be strong . Hieraan zitten wel technologische en juridische beperkingen (bijvoorbeeld op basis van de Archiefwet).

Verstrekking aan derden

 • Voor de verwerking van persoonsgegevens kan WILL Be strong gebruik maken van dienstverleners, die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van WILL Be Strong optreden. Verwerkers werken op grond van een daartoe afgesloten verwerkersovereenkomst. Daarbuiten worden de persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, tenzij WILL Be Strong daartoe verplicht is op grond van specifieke wetgeving.
 • WILL Be Strong draagt – samen met eventuele verwerkers – zorg voor een passende Organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie of taak toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en op grond van een wettelijke grondslag.
 • WILL Be Strong draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens alleen binnen deze Ruimte worden verwerkt of beheerd en niet daarbuiten.

Procedure melden datalekken

Indien je van mening bent dat er persoonsgegevens van cursisten en medewerkers van WILL Be Strong voor onbevoegden toegankelijk zijn of je hiervan een vermoeden hebt vragen wij je dit direct te melden via: info@willbestrong.com.

Cookies

Via onze websites kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door de browser worden opgeslagen op je computer. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens jouw bezoek aan onze websites geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze websites.

Verzamelen data gegevens

Na het invullen van het contactformulier op een van onze websites ga je ermee akkoord dat WILL Be Strong anonieme demografische informatie verzamelt, die niet uniek is voor jou, zoals je postcode, leeftijd en geslacht. Er wordt automatisch informatie over je computer hardware en software verzameld indien je de website bezoekt of gebruik maakt van een html code naar het register of netwerk hebt op je website. Deze informatie kan bevatten: je IP adres, browser type, domeinnamen, toegangstijd en website adres. Deze informatie wordt gebruikt door WILL Be Strong om de service optimaal te kunnen uitvoeren, om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de WILL Be Strong website.

Hyperlinks

Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. WILL Be Strong opleidingsinstituut is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens van cursisten en medewerkers worden bewaard conform de wettelijke bewaartermijnen.

Bewustwording

WILL Be Strong opleidingsinstituut werkt voortdurend aan het vergroten van de bewustwording van de cursisten over het veilig werken met persoonsgegevens. Regelmatig wordt de website verbetert ten behoeve van de veiligheid m.b.t. de persoonsgegevens.

Wijzigingen

WILL Be Strong opleidingsinstituut behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren je daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Vragen, opmerkingen of klachten

WILL Be Strong opleidingsinstituut stelt jouw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als je van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of een klacht hebt over het gebruik van je persoonsgegevens door WILL Be Strong of een verzoek in wilt dienen om gebruik te maken van je rechten als betrokkene, kunt je dit rechtstreeks laten weten aan Willemijn Nunnikhoven via: info@willbestrong.com.

Laatste bijgewerkt op 25 juli 2018

Privacy policy

WILL Be Strong respects your privacy and handles your personal data in accordance with the requirements of the General Data Protection Regulation (GDPR). In this Privacy Statement, WILL Be Strong informs you about the way we handle your personal data and what your rights are. Willemijn Nunnikhoven can be regarded as the person responsible for the processing of the personal data and special personal data of the students and employees of WILL Be Strong within the meaning of GDPR. User of this privacy statement, also controller within the meaning of the GDPR, I, Willemijn Nunnikhoven, owner of WILL Be Strong, located in Amersfoort, are registered with the Kamer van Koophandel under number 65666941. By using the WILL Be Strong website you agree to the treatment of data as described in this statement.

Types of personal data

The following personal data and special personal data can be processed by WILL Be Strong training institute:

 • Name, date of birth, address, telephone number, email address, website, social media accounts.
 • Personal information that is necessary for proper guidance of the students with regard to health and well-being.
 • Relevant previous study data and courses.

Purposes

We use personal data for the following purposes:

 • Registration for an education, workshop or training.
 • Processing study results, study progress and related information
 • Entry in the Europe Active & the WILL Be Strong register after obtaining a certificate.
 • To implement and improve our services
 • Compiling user statistics
 • Security and improvement of our websites
 • Sending the newsletter by email

The personal data are only used for the above-mentioned purposes and for other purposes your permission is explicitly requested.

Subjects’ rights

As the owner of your personal data, you have certain rights under the GDPR. Requests can be made to Willemijn Nunnikhoven of WILL Be Strong, via the email address: info@willbestrong.com. The rights of data subjects are:

 • Right of access: you can request Willemijn Nunnikhoven to receive a statement of the personal data that we process and manage about you.
 • Right to correction: if we use your personal data incorrectly, you can request correction.
 • Right to be “forgotten”: you can request to have your data removed from the files of WILL Be strong. There are technological and legal limitations to this (for example, based on the Dutch Archives Act).

Provision to third parties

 • For the processing of personal data, WILL Be strong can use service providers who act as processors only on behalf of and for WILL Be Strong. Processors work on the basis of a processor agreement concluded for that purpose. In addition, the personal data is not provided to third parties, unless WILL Be Strong is obliged to do so under specific legislation.
 • WILL Be Strong – together with possible processors – ensures appropriate organizational and technical security of personal data. In this way we ensure that this data is only accessible to persons who are authorized to do so by virtue of their function or task and that the data is only used for the purposes for which it was obtained and on the basis of a legal basis.
 • WILL Be Strong ensures that the personal data is only processed or managed within this space and not outside it.

Procedure for reporting data leaks

If you believe that personal data of students and employees of WILL Be Strong is accessible to unauthorized persons or you have a suspicion of this, we ask you to report this immediately at: info@willbestrong.com

Cookies

Through our websites we can use cookies, simple small files that are stored on your computer by the browser. You can set your browser so that you do not receive cookies during your visit to our websites. In that case, however, you may not be able to use all the features of our websites.

Collecting data

After completing the contact form on one of our websites, you agree that WILL Be Strong collects anonymous demographic information, which is not unique to you, such as your zip code, age and gender. Information about your computer hardware and software is automatically collected when you visit the website or use an html code to register or network on your website. This information may include: your IP address, browser type, domain names, access time and website address. This information is used by WILL Be Strong to perform the service optimally, to maintain the quality of the service, and to provide general statistics regarding the use of the WILL Be Strong website.

Hyperlinks

Our websites contain hyperlinks to third party websites. WILL Be Strong is not responsible for the content of these websites, nor is it responsible for the privacy policy and the use of cookies on these websites.

Retention periods

The personal data of students and employees are stored in accordance with the legal retention periods.

Awareness

WILL Be Strong is constantly working to increase the students’ awareness about working safely with personal data. The website is regularly improved for the safety of personal data.

Amendments

WILL Be Strong reserves the right to make changes to the Privacy Policy. We therefore advise you to regularly read the Privacy Policy for any changes.

Questions, comments or complaints

WILL Be Strong appreciates your questions and comments regarding this privacy policy. If you believe that this privacy policy is not being complied with or have a complaint about the use of your personal data by WILL Be Strong or if you want to submit a request to exercise your rights as a data subject, you can let Willemijn Nunnikhoven know directly via: info@willbestrong.com.

Last updated on July 25, 2018