WILL Be Strong doet er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Vanzelfsprekend kun je je klachten of opmerkingen dan aan ons voorleggen. Wij zullen deze in vertrouwen behandelen en samen met jou  proberen tot een oplossing te komen.  WILL Be Strong hanteert daarbij de volgende procedure:

Het klachtenmanagement van WILL Be Strong volgt onderstaande stappen.

Registratie
Willemijn Nunnikhoven is het aanspreekpunt voor klachten. Klachten kunnen per mail worden doorgegeven: info@willbestrong.com. Zo is er toezicht of de klacht correct is afgehandeld.

Indienen
Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld en altijd in behandeling genomen. Let wel op een vermelding van de naam, het adres van de indiener, de dagtekening en een omschrijving van de klacht.

Terugkoppelen
WILL Be Strong zal altijd binnen 48 uur een schriftelijke reactie geven op de ontvangen klacht die per mail is binnengekomen. Terugkoppelen naar de cursist is belangrijk om een tevreden student te behouden en terugkoppeling binnen de organisatie is belangrijk voor de kwaliteitsverbetering.

Analyseren
Er zal een analyse worden gemaakt van het soort klachten. Aan de hand van de registratie kunnen bepaalde patronen worden gesignaleerd, waardoor gerichte verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.

Afhandeling

WILL Be Strong handelt, indien mogelijk, de melding direct af. Indien afhandeling niet direct mogelijk is, worden er nadere afspraken met de klager gemaakt over de afhandeling van de melding. WILL Be Strong streeft er naar om de klacht binnen 30 dagen afgehandeld te hebben. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, stelt WILL Be Strong de cursist hiervan binnen 30 dagen in kennis en wordt het uitstel toegelicht.  De klachten worden geregistreerd en een jaar bewaard.

Klachtencommissie en rechter

Indien de melding niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, wijst WILL Be Strong de klager op de mogelijkheid van het oplossen van de klacht door middel van inzet van Mediation bij https://mtimediation.nl/contactMochten we samen niet tot een gewenste oplossing komen, dan wordt mediation ingezet om alsnog tot een oplossing te komen. Uitspraak van mediation is bindend voor WILL Be Strong. Indien geschillen niet in onderling overleg kunnen worden beslecht, dan is de uitspraak van de Klachtencommissie of het oordeel van de bevoegde rechter te Amersfoort voor beide partijen bindend.

Geen verplichting tot behandeling van een klacht

WILL Be Strong is niet verplicht de klacht te behandelen als:

  • een klacht die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden
  • een klacht die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is of onderworpen is geweest.
  • het belang van de klager of het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is, dit ter beoordeling van de Klachtencommissie.
  • Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.