ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Contract & betalings- en leveringsvoorwaarden

 

WILL Be Strong ontwikkelt en verzorgt opleidingen en trainingen op het gebied van gedrag, sport en voeding. Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Heb je een vraag, stuur ons dan een email.

1. Inschrijvingen betaling

Inschrijvingen voor trainingen en opleidingen gaan via het invullen van het digitale inschrijfformulier op de website of het toesturen van de gevraagde gegevens per email. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Door het vinkje algemene voorwaarden bij je inschrijving aan te vinken ga je akkoord met bijgaande algemene voorwaarden.Per e-mail ontvang je een bevestiging van je inschrijving en de factuur. Betalingen kun je doen via IDeal op de website of vindt plaats per bank o.v.v. het factuurnummer, naam cursus en de startdatum.Er geldt een bedenktijd van 14 dagen na je inschrijving. We hanteren een restitutietermijn van 14 dagen. Mocht je je bedenken binnen 14 dagen na je inschrijving dan storten wij het volledige bedrag terug. De bedenktijd is niet van toepassing als de studieal van start is gegaan.

2. Annuleren

Indien er sprake is van een overeenkomst inzake een training of opleiding waar een startdatum bekend is, dan geldt de volgende annuleringsregeling:
* Als je annuleert tot 14 dagen voor de start van een les, training of opleiding ontvang je 75% van je betaling retour. Dit geldt NIET voor vooraf geboekte accommodaties, visa, scooter of stage. Deze kosten zijn volledig voor eigen rekening!! Bij annulering hierna vindt geen teruggave van je betaling plaats.

* Als een training niet door kan gaan vanwege te weinig deelnemers of door andere omstandigheden dan wordt je betaling volledig teruggestort.

* Bij annulering van een (gemiste) opleidingsdag door ziekte of andere omstandigheden is teruggave van het cursusgeld niet mogelijk. Indien je in het bezit bent van een doktersverklaring is het mogelijk om de opleiding over te zetten naar de online opleiding of een volgende opleiding. (mits voldoende deelnemers)

3. Uitval docent

Bij ziekte en/of uitval van een docent zal WILL Be strong waar mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorgen. Wanneer vervanging niet mogelijk is, zal WILL Be Strong de deelnemer zo snel mogelijk op de hoogte stellen. WILL Be Strong zal in dat geval zo snel mogelijk met alternatieve data komen. In geval van ziekte en/of uitval van een docent heeft de deelnemer geen recht op (schade)vergoeding. Extra kosten voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of uitval van een docent liggen bij WILL Be Strong. Uitval van een docent is geen reden voor kosteloze annulering of restitutie.

4. Persoonsgegevens

Bij inschrijving voor een opleiding of training worden je persoonsgegevens gebruikt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en om je op de hoogte te stellen omtrent de toekomstige activiteiten van WILL Be Strong. Voor de opleidingen en trainingen wordt er een deelnemerslijst gemaakt die bij aanvang van de opleiding naar alle deelnemers (naam, email, woonplaats en telefoonnummer) verstuurd wordt om eventueel samen te kunnen reizen of contact te zoeken voor, tijdens of na de opleiding. Ook worden bij de FITCOACH opleidingen je gegevens gebruikt om je in te schrijven in het Europe Active register. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan een derde partij. Mocht je niet willen, dat je gegevens op bovengenoemde manieren worden gebruikt dan kun je dit kenbaar maken via een email.

5. Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt verstrekt tijdens de opleiding en/of training en dit lesmateriaal mag niet anders worden gebruikt dan voor jouw persoonlijke studie.  Uit het lesmateriaal mag niets worden verveelvoudigd en of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, internet en op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke en voorgaande schriftelijke toestemming van Willemijn Nunnikhoven. Het copyright en het eigendomsrecht berusten bij WILL Be Strong en/of de gastdocent. Op alle opdrachten die zijn gemaakt door de deelnemers tijdens de lesdagen is geen copyright van kracht. Wil je teksten gebruiken van deze website dan mag dat enkel en alleen wanneer je niets aan de tekst wijzigt en dit in overleg doet met WILL Be Strong.

6. Aansprakelijkheid

WILL Be Strong is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het lesmateriaal. Ook kan WILL Be Strong nooit aansprakelijk worden gesteld voor het toepassen van de lesstof door een deelnemer. WILL Be Strong is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, van welke aard ook, als gevolg van het participeren aan een door WILL Be Strong georganiseerde activiteit. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. Lichamelijke en mentale klachten moet je te allen tijde direct aan de docent kenbaar maken. Deze worden uiterst vertrouwelijk behandeld. De docent kan aan de hand hiervan, uiteraard ter bescherming van jezelf besluiten om toegang tot de lessen te weigeren.

7.Beeldopname

WILL Be Strong behoudt zich het recht voor tot het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens opleidingen en deze te gebruiken voor eigen promotieactiviteiten.  Met het akkoord op deze algemene voorwaarden geef je aan hiervan op de hoogte te zijn en je eigen verantwoordelijkheid hiervoor te nemen. Het Maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens een opleiding door de deelnemers is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de docent en de andere deelnemers.

8.Klachten en geschillen

WILL Be Strong zet zich volledig in om van je studie een fijne tijd en een succes te maken. Mocht er desondanks toch iets misgaan of heb je een ontevredenheid, meldt deze dan per email. Wij doen er alles aan om zo spoedig mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen.

9.Herexamen

Een deelnemer die niet slaagt voor een eerste examen, betaald €85,00 voor een herexamen. Als je niet slaagt voor het herexamen volgt een gesprek wat betreft het studieadvies met een hoofdcoach. De kosten voor dit gesprek zijn €55,- en ook voor rekening van de deelnemer. Als er uit het studieadvies blijkt dat de deelnemer nog een keer examen mag doen, dan bedragen deze kosten €85,00 voor de deelnemer.

10.Betaling

De deelnemer is in verzuim indien hij/zij het verschuldigde opleidingsbedrag niet heeft betaald binnen 14 dagen na een aanmaning van WILL Be Strong. Het lesgeld wordt in dat geval verhoogd met administratiekosten. WILL Be Strong stuurt een betalingsherinnering aan de deelnemer, alvorens WILL Be Strong de vordering overdraagt aan een incassobureau. Het lesgeld wordt conform Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten met 15% verhoogd met een minimum van € 40,-indien een incassobureau het lesgeld moet innen.

11.Wangedrag

WILL Be Strong behoudt zich ten allen tijde het recht voor om een deelnemer van verdere deelname aan de studie uit te sluiten indien de deelnemer wangedrag vertoont tijdens praktijk, contact en/of examendagen, of WILL Be Strong op enige wijze bewust schade toebrengt. Uitsluiting van verdere deelname aan de studie weerhoudt de deelnemer niet van zijn bestaande betalingsverplichtingen.

12.Minimale deelname

De opleiding gaat van start bij een minimale deelname van 4 deelnemers. Bij minder dan 4 deelnemers zal de opleiding verplaatst worden naar de eerst volgende opleidingsdata. De Bali opleidingen gaan van start bij een minimale deelname van 1 deelnemer i.v.m. de al gemaakte kosten door de deelnemer. De opleiding z zal dan 1 op 1 plaatsvinden en van kortere duur zijn.

13.Overig

.WILL Be Strong behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma en/ of één of meer lesdagen door een andere docent te laten verzorgen.  WILL Be Strong stelt de tarieven van alle opleidingsactiviteiten vast. Zij heeft het recht deze ten allen tijden te wijzigen. Over wijzigingen van deze aard wordt via e-mail en de website gecommuniceerd.